Code đếm ngược từ giờ đến tết nguyên đán 2023
Keyit.TK
Wapmaster / Code đếm ngược từ giờ đến tết nguyên đán 2023
Người đăng: Admin
23.11.2022 / 20:57#TOP
Như những code khác code này chỉ sử dụng HTML/CSS/JS thôi ạ.
Demo ảnh: Hổng có nhưng có demo live nhen

Demo mình lưu trên wap4: http://imgill.viwap.com/new-year.html
Chức năng:
Gồm những hức năng y như những code khác là
Có đếm ngược từ giờ đến tết cụ thể đến từng giây
Vẫn có popup nhạc như thường lệ
Vẫn có background animate
Chỉ khác biệt là mình làm trên w3.css thôi

Cách sử dụng: Chỉ cần download về, upload lên website là nó chạy chứ không cần làm gì cả
Đối với nhiều người thì họ thích sử dụng bằng style của họ hơn thay vì sử dụng style có sẵn vì hơi lòe loẹt, thì có thể sử dụng javascript sau:
Code • Copy
<?php
function setcountdown(theyear,themonth,theday){ 
 
yr=theyear;mo=themonth;da=theday 
 

 
setcountdown(2023,1,22
 var 
occasion="Tết Nguyên Đán 2023" 
 
var message_on_occasion="Chúc mừng năm mới" 
 
var countdownwidth='480px' 
 
var countdownheight='20px' 
 
var countdownbgcolor='lightblack' 
 
var opentags='<font face="Verdana">' 
 
var closetags='</font>' 
 
var montharray=new Array("Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"
 var 
crosscount='' 
 
function start_countdown(){ 
 if (
document.layers
 
document.countdownnsmain.visibility="show" 
 
else if (document.all||document.getElementById
 
crosscount=document.getElementById&&!document.all?document.getElementById("countdownie") : countdownie 
 countdown
() 
 } 
 
 if (
document.all||document.getElementById
 
 
window.onload=start_countdown 
 
function countdown(){ 
 var 
today=new Date() 
 var 
todayy=today.getYear() 
 if (
todayy 1000
 
todayy+=1900 
 
var todaym=today.getMonth() 
 var 
todayd=today.getDate() 
 var 
todayh=today.getHours() 
 var 
todaymin=today.getMinutes() 
 var 
todaysec=today.getSeconds() 
 var 
todaystring=montharray[todaym]+" "+todayd+", "+todayy+" "+todayh+":"+todaymin+":"+todaysec 
 futurestring
=montharray[mo-1]+" "+da+", "+yr 
 dd
=Date.parse(futurestring)-Date.parse(todaystring
 
dday=Math.floor(dd/(60*60*1000*24)*1
 
dhour=Math.floor((dd%(60*60*1000*24))/(60*60*1000)*1
 
dmin=Math.floor(((dd%(60*60*1000*24))%(60*60*1000))/(60*1000)*1
 
dsec=Math.floor((((dd%(60*60*1000*24))%(60*60*1000))%(60*1000))/1000*1
 
//if on day of occasion 
 
if(dday<=0&&dhour<=0&&dmin<=0&&dsec<=1&&todayd==da){ 
 if (
document.layers){ 
 
document.countdownnsmain.document.countdownnssub.document.write(opentags+message_on_occasion+closetags
 
document.countdownnsmain.document.countdownnssub.document.close() 
 } 
 else if (
document.all||document.getElementById
 
crosscount.innerHTML=opentags+message_on_occasion+closetags 
 
return 
 } 
 
//if passed day of occasion 
 
else if (dday<=-1){ 
 if (
document.layers){ 
 
document.countdownnsmain.document.countdownnssub.document.write(opentags+" Chúc Mừng Năm Mới "+closetags
 
document.countdownnsmain.document.countdownnssub.document.close() 
 } 
 else if (
document.all||document.getElementById
 
crosscount.innerHTML=opentags+" Chúc Mừng Năm Mới "+closetags 
 
return 
 } 
 
//else, if not yet 
 
else{ 
 if (
document.layers){ 
 
document.countdownnsmain.document.countdownnssub.document.write(opentags+dday" days, "+dhour+" hours, "+dmin+" minutes, and "+dsec+" seconds left until "+occasion+closetags
 
document.countdownnsmain.document.countdownnssub.document.close() 
 } 
 else if (
document.all||document.getElementById
 
crosscount.innerHTML="<p>"+occasion+closetags+"</p> <span class='w3-tag w3-red w3-padding w3-margin'>" +opentags+dday" ngày</span> <span class='w3-tag  w3-red w3-margin w3-padding'> "+dhour+" giờ </span> <span class='w3-tag w3-red w3-margin w3-padding'>"+dmin+" phút</span> <p><span class='w3-tag  w3-red w3-padding'> "+dsec+" giây</span></p> "
 
$('i#dd').html(opentags+dday);  $('#yy').html(todayy);
 } 
 
setTimeout("countdown()",1000
 }
?>
Và thích nó hiển thị ở đâu thì đặt thẻ này ở đó, có thể trang trí tùy thích:
Code • Copy
<?php
<p id="countdownie"></p>
?>
Có thể thay p bằng span, div, i bla bla tùy ý.

Lưu ý nhỏ nữa là nãy mình đi kiếm mấy cái ảnh để làm hình nền mà hổng ra nên mình có lấy vài tấm ảnh của Trung Quốc để thêm vào (mấy con thỏ ý), nếu không thích những ảnh đó thì thay lại link ảnh.
Nguồn: Phương
Done
Tập tin
new-year.html (18.18 KB)
Cùng chuyên mục