Code Forum Tiaxgame Phiên Bản Hosting
Keyit.TK
Wapmaster / Code Forum Tiaxgame Phiên Bản Hosting
Người đăng: Admin
08.11.2022 / 19:33#TOP
Code sử dụng Ajax gần full, cụ thể là chưa full và còn một số ở tin nhắn, tìm kiếm forum nữa là full, các bạn có thể về mod lại tin nhắn auto load để nó full
Code sử dụng giao diện bootstrap
Trang chủ với phong cách như bao forum khác Trang bài viết rất là giống code của tiaxgame Trang đăng ký có recaptcha không cần giới hạn 10p 1 tài khoản nữa Sos, chỉ load khi có tin nhắn mới kèm âm thanh TING
Upload ảnh giống johncms
Upload Avatar
Tóm lại là share code ^^
Còn đây là miload (Chỉ dùng cho code trên):
Code • Copy
<?php
$("#toggleMenu").click(function(){
     $(
"#mainpage").addClass("has-menu");
   });
 $(
"#menuOverlay, #mi").click(function(){
     $(
"#mainpage").removeClass("has-menu");
   });
 $(
'body').on("click"'a#mi', function(mi) {
                     
                         
   
jQuery("body").append(jQuery("<div><dt/><dd/></div>").attr("id""progress"));
   
jQuery("#progress").width(100"%");
   
jQuery("#progress").width("101%").delay(800).fadeOut(400, function() {
    
jQuery(this).remove();
   });
   
   
         
mi.preventDefault();
         
url = $(this).attr('href');
         
MiLoad(urlfalse);
     });
         
     var 
state = {namelocation.hrefpagedocument.title};
     
window.history.pushState(statedocument.titlelocation.href);
 
     $(
window).on("popstate", function(){
         if(
history.state){
           
MiLoad(history.state.nametrue);
         }
     });
     
     function 
MiLoad(link,pop){
             $(
"#mainpage").removeClass("has-menu");
         $.
get(link,"", function(data_html){
             var 
title data_html.split('<title>')[1].split('</title>')[0];
             var 
body data_html.split('<main>')[1].split('</main>')[0];
             $(
"title").text(title);
             $(
"main").html(body);    
                         
                     if(
pop != true){
                       var 
state = {namelinkpagetitle};
                       
window.history.pushState(statetitlelink);        
                     }
              $(
'html,body').animate({scrollTop:0},200);
         });
     }
     
   
jQuery("body").append(jQuery("<div><dt/><dd/></div>").attr("id""progress"));
   
jQuery("#progress").width(100"%");
   
jQuery("#progress").width("101%").delay(800).fadeOut(400, function() {
    
jQuery(this).remove();
   });
   function 
mdload(id){
   $(
id).submit(function(event) {
         
jQuery("body").append(jQuery("<div><dt/><dd/></div>").attr("id""progress"));
         
jQuery("#progress").width(100"%");
         
jQuery("#progress").width("101%").delay(800).fadeOut(400, function() {
         
jQuery(this).remove();
          });
         var 
link = $(this).attr('action');
         $.
ajax({
             
method: $(this).attr('method'),
             
url: $(this).attr('action'),
             
data: $(this).serialize(),
         }).
done(function(data_html) {
             var 
title data_html.split('<title>')[1].split('</title>')[0];
             var 
body data_html.split('<main>')[1].split('</main>')[0];
             $(
"title").text(title);
             $(
"main").html(body);  
             var 
state = {namelinkpagetitle};
             
window.history.pushState(statetitlelink);
 
         });
         
event.preventDefault();
    });
    
    
             
     }
?>
Để sử dụng thì nếu link thì thêm id=mi là được còn form thì:
Code • Copy
<?php
mdload
('form:not([id])'); // Nếu dùng cái này thì mọi form không có id nó đều load
     
mdload('#mdload'); // Nếu dùng cái tương tự cái này thì form phải có id là mdload nó mới chạy
?>
Cụ thể cái này phải nằm trước thẻ đóng </main> nó mới chạy nha.
Nguồn: SpiderSilk
Tập tin
tiaxgame.zip (6.46 MB)
tiaxgame_sql.zip (870 bytes)
Cùng chuyên mục